Algemene voorwaarden

Betreffende de eenmanszaak Nicole Splinter Coaching, eigenaar Nicole Splinter gevestigd te Etten-Leur, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Etten-Leur onder nummer 76324761. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Nicole Splinter Coaching gratis verstrekt.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
 2. Diensten: Alle door Nicole Splinter Coaching aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder Coaching en Counseling, en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
 3. Coachee: Degene die deelneemt aan een begeleiding, supervisie, coaching /counseling traject, ook als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is/zijn.
 4. Deelnemer: Degene die deelneemt aan een opleiding, training, workshop groep/team traject of intervisie.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Nicole Splinter Coaching gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Nicole Splinter Coaching uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen Nicole Splinter Coaching maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Nicole Splinter Coaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Acceptatie

 1. Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de coachee/deelnemer in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.

Artikel 4. Offertes

 1. De door Nicole Splinter Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven Nicole Splinter Coaching is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief  btw, tenzij anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Nicole Splinter Coaching beschikbare informatie.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de Nicole Splinter Coaching gesloten overeenkomsten leiden voor Nicole Splinter Coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting,  waarbij Nicole Splinter Coaching gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Nicole Splinter Coaching verlangd kan worden. Nicole Splinter Coaching zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO, naar beste inzicht en vermogen naleven.
 2. De coachee/deelnemer zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten, waarbij de coachee de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het boeken van resultaat. Verder zal de coachee naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
 3. De coachee/deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Nicole Splinter Coaching en de coachee/deelnemer gezamenlijk doorbrengen als ook daarna.
 4. Door ondertekening van het contract geeft de coachee toestemming aan Nicole Splinter Coaching om, waar nodig en gewenst, de technieken en methodes in te zetten welke zij nodig acht. Zie art. 3.1. en art. 12.1.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nicole Splinter Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nicole Splinter Coaching aan geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nicole Splinter Coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nicole Splinter Coaching zijn verstrekt, heeft Nicole Splinter Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt, is Nicole Splinter Coaching niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, van welke aard dan ook.

Artikel 6. Contractduur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij met wederzijdse instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd regelen partijen onderling in de overeenkomst een opzegtermijn voor het beëindigen dan wel continueren van deze overeenkomst.
 2. Bij verlenging van een overeenkomst blijven de afspraken van het eerst overeengekomen contract van kracht, tenzij partijen besloten hebben dit onder andere voorwaarden te vervolgen, dit wordt dan schriftelijk in een nieuw contract vastgelegd.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 2 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. Bij niet tijdige annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de opdracht te voldoen;
 4. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in nakoming van haar verplichtingen en na hier door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om vooraf zonder opgave van reden deelname van een coachee of een door de opdrachtgever aangewezen coachee, te weigeren,  in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nicole Splinter Coaching zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Nicole Splinter Coaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Nicole Splinter Coaching daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding en Ethische gedragscode

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de coachee wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de coachee kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Nicole Splinter Coaching niet kunnen worden aangesproken op het melden van onwettige zaken aan de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten.
 3. Aan de opdracht zal door Nicole Splinter Coaching niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 4. Nicole Splinter Coaching is gehouden aan de ethische codes van haar opleidingsinstituut.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs, merk-,modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Nicole Splinter Coaching ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Nicole Splinter Coaching houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Nicole Splinter Coaching behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Betaling en verzuim

 1. Betaling van zowel de intake- als de vervolggesprekken, dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Nicole Splinter Coaching aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Nicole Splinter Coaching gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Nicole Splinter Coaching en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Nicole Splinter Coaching onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Wanneer van Nicole Splinter Coaching meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Nicole Splinter Coaching voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5.  Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 6.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 7. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 9. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 13: Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Nicole Splinter Coaching wordt aan Nicole Splinter Coaching toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Nicole Splinter Coaching uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15: Geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Nicole Splinter Coaching gevestigd is.

Lees hier verder voor de Privacyverklaring.